تیوب TUBING

تیوب سواری تفریح جذابی هنگام سُرخوردن از یک تپه است، اگر تیوب سواری برای فرود آمدن به یک ®BIGJUMPBAG ختم شود، لذت آن بیشتر نیز می‌شود. مسیر تیوب سواری خود را با اضافه کردن یک محصول ®BIGJUMPBAG با تفریح و هیجان بیشتری ارتقاء دهید. اگر آن را در زمستان با یک مسیر برفی واقعی یا در طول تابستان با یک سطح برفی مصنوعی استفاده کنید، سرخوردن و پرش بر روی ®BIGJUMPBAG تفریح بسیار خوبی برای تمام خانواده بوده و نیاز به هیچ مهارتی ندارد.